Üyelik Başvuru Süreci

İletişim formu doldurularak yüklenir. Form aşağıdaki belirtilen kabul kriterleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kriterler doğrultusunda başvuru, ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirmeye alınır (1-2 ay içinde sonuçlandırılır)

Başvuru kabulü doğrultusunda başvuru formu tamamlanarak DYMD’ye ıslak imzalı teslim edilir

Aidat ve giriş harcı yatırıldıktan sonra üyelik yönetim kurulu kararı ile onaylanarak üye defterine ve derbis’e kaydedilir.

DOĞAL YAPI MALZEMELERİ VE YÖNTEMLERİ DERNEĞİ

Üye kabul kriterleri

Etik İlkeler kabul edilerek sözleşme imzalanır

Başvuranın iş ahlakı ve bu alandaki çalışma istikrarı değerlendirilecektir. Bu sürece başvuran referans vererek katkı sağlaması arzu edilir. Yönetim Kurulu hem referansları hem de varsa karşı görüşleri inceler. Başvurana iki veya daha fazla kişi referans olabilir (bu referans kişilerin doğal yapı malzemeleri ile teması olan sektörlerde* itibar gören kişiler olması ve başvuranlarla birincil derece akraba ve eş olmamaları önem taşımaktadır)

Başvuran, kendisini tanıtacağı kısa bir metin yazmalıdır. Bu metinde varsa çalışma alanına sağlamış olduğu katkılar ayrıca dernek çalışmalarına destek potansiyelleri ve/veya bu yöndeki motivasyonunu belirtilmesi açıklayıcı olacaktır.


* Bu sektörler sadece mimarlık ve mühendislik ile sınırlı olmayıp biyoloji, kimya, ziraat, arkeoloji vb. gibi ‘doğal yapı malzemeleri ve yöntemleri’ alanına disiplinler arası katkı sağlayan uzmanlıklar olabilir.

DOĞAL YAPI MALZEMELERİ VE YÖNTEMLERİ DERNEĞİ – DYMD

Etik İlkeler Sözleşmesi

Aşağıda belirtilen ilkeleri esas alan DYMD, üyelerine ve DYMD adına temsilen hareket edenlere görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında yol gösterici olması amaçlanır. Tüm DYMD üyelerinden, derneğin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Buna ek olarak, tüm üyelerden beklenen, DYMD isminin saygınlığını ve DYMD kurumsal yapısının güvenirliğini korumak ve geliştirmektir.

DYMD küresel boyuttaki etik ve ahlaki değerleri de benimsemektedir. Tüm DYMD üyeleri, Dernek Genel Kurulu tarafından kabul edilip onaylanan DYMD ETİK İLKELER SÖZLEŞMESİ ’ni imzalamak ve uymakla yükümlüdürler. Ayrıca derneğin işbirliği yaptığı tüm iş ortaklarından, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

Etik ilkeler sözleşmesindeki maddelerin tüm üyelere bildirilmesi, üyelerin bu maddelere gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi, başta DYMD kurucu üyeleri, DYMD Yönetim Kurulu üyeleri ve DYMD çalışanlarının asli görev ve sorumlulukları arasındadır. Etik İlkeler Sözleşmesi ve uygulama prensipleri dokümanının dernek genel kurulunca onaylanan son versiyonunun üye tarafından okunduğunu, anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu dernek Yönetim Kurulu’na aittir.

ÜYELERİN UYMASI GEREKEN ETİK DAVRANIŞ KURALLARI:

1-   Yasalara daima uymak,

2-   Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,

3-   Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,

4-   Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgisi olduğu ölçüde önlemek, yolsuzlukla mücadele kurallarına uygun hareket etmek,

5-   Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek ve bu kapsamda diğer üyelerin işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,

6-   Açıkça yetkilendirilmedikçe derneği taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,

7-   Derneğin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,

8-   Parasal değeri olan veya olmayan, şahsi menfaat ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için dernek kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanmamak,

9-   DYMD’nin geliştirdiği veya ürettiği, proje, ürün veya buluş gibi fikri mülkiyet haklarını korumak ve bu tür bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmamak.

Ana Değerler

Barış içinde gelişim

Toplumun eşit hak ve sorumluluk bilinciyle barış içinde gelişmesine katkı sağlamak derneğin

Demokratik değerler

DYMD; yaşamın her alanında demokrasiyi ve demokratik değerleri benimser, ırk, renk, etnik köken, dil, din, engellilik, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, yoksulluk, eğitim ve benzeri nedenlerle oluşan her türlü ayrımcılığa, nefret söylemine ve şiddete karşı çıkar. İnsanların ve doğanın haklarını evrensel insan hak ve özgürlükleri ve doğa koruma temelinde ve bu hakları koruyan uluslararası sözleşmeleri referans alarak savunur. Doğal ve kültürel varlık ve değerlere saygı

duyar.

Gönüllülük, işbirliği

DYMD, gönüllülüğe, işbirliğine ve paylaşmaya önem verir, çok Paydaşlı projelerin gücüne,

hayat boyu öğrenmeye ve sürekli gelişime inanır.

Yaratıcılık, yenilikçilik, üretkenlik

Yaratıcı, yenilikçi ve üretken bir ortam oluşturabilmek DYMD’nin asla vazgeçmeyeceği temel değerlerindendir.

Kadim bilgiyi günümüze taşımak

Kadim bilgiyi, bugünün imkanları ve koşulları ile değerlendirerek günümüze taşımayı önemser.

Etik duruş, şeffaflık

Dernek, etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimser.

Samimiyet ve Keyifli Çalışma Ortamı

Samimiyetle, keyif alarak çalışmak ön planda tutulur.